Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Наукова діяльність

science.pngОсновними науковими напрямками досліджень на факультеті є:

кафедра фізіології людини і тварин:

 • особливості нормативних фізіологічних показників у людей різних конституційних типів під дією різноманітних факторів;
 • біохімічні методи дослідження в фізіології людини і тварин,
 • патологічна фізіологія;
 • цитологія та гістологія.

кафедра фізіології та біохімії рослин:

 • дослідження фізіологічних і біохімічних показників рослин та грибів;
 • використання деяких фізіолого-біохімічних показників цих організмів для моніторингу стану довкілля;
 • фітооптимізація техногеннозмінених територій;
 • вивчення санітарно-мікробіологічних показників довкілля та промислової продукції;
 • дослідження прооксидантно-антиоксидантної та біосинтетичної активності рослин і грибів;
 • біотехнологічне отримання і вивчення біологічно активних речовин;
 • біодеградація органічних полютантів і лігноцелюлозних відходів промисловості.

кафедра зоології та екології:

 • зоологія хребетних та безхребетних;
 • токсикологія;
 • ентомологія (оси-блестянки, мухи, метелики-листовійки, коллемболи);
 • популяційна екологія;
 • дослідження антропічної динаміки зооценозів та з’ясування перспектив їх охорони;
 • вивчення функціональної ролі тварин в екосистемах;
 • екологічна оцінка стану тварин під впливом техногенних факторів.

кафедра ботаніки та екології:

 • життєві стратегії та біорізноманіття рослин;
 • фітоіндикація умов довкілля;
 • фітодизайн і ландшафтна архітектура;
 • альгологія, ліхенологія та бріологія.

кафедра біофізики:

 • дослідження метаболізму еритроцитів експериментальними та математичними методами;
 • дослідження механізмів впливу фізичних факторів на біологічні системи різного рівня організації;
 • моделювання біологічних процесів і систем.

В рамках вказаних наукових напрямків за результатами 2015 р. відповідно до наукових звітів кафедр на біологічному факультеті:

 • надруковано 21 статтю у фахових виданнях ДАК та тих, що реферуються міжнародними базами даних, зокрема зарубіжних;
 • взято участь у 12 міжнародних та всеукраїнських конференціях, науково-практичних семінарах та зустрічах;
 • на факультеті працює 8 наукових шкіл;
 • функціонують учнівські гуртки, де ведеться підготовка школярів до ЗНО, конкурсів МАН та профорієнтаційна робота;
 • підготовлені переможці всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та предметних олімпіад;
 • проведено наукове стажування викладачів у закордонних ВНЗ та науково-дослідних центрах.

Найбільш суттєві сучасні та актуальні наукові розробки захищені патентами України, опубліковані у збірці наукових розробок ДонНУ та присвячені таким темам:

 1. Аналіз морфофізіологічних показників рослин за допомогою новітніх інформаційних технологій.
 2. Колекція культур шапинкових грибів — основа мікологічних досліджень, розробки технологічних способів у біотехнології і екології та стратегії збереження біорізноманіття.
 3. Скринінг штамів-продуцентів поліфенолів, меланінів і каротиноїдів базидіоміцетів та розробка способів отримання і дослідження цих речовин.
 4. Розробка способів отримання ферментних препаратів молокозсідальної дії та оксидоредуктаз (каталаз, пероксидаз, супероксиддисмутаз) базидіоміцетів.
 5. Скрінінг нових штамів-продуцентів мацеруючих ензимів та їх застосування для переробки і біоутилізації лігноцелюлозних відходів.
 6. Розробка способів біодеградації полютантів за допомогою базидіальних грибів.
 7. Стійкість рослин до комплексного забруднення оточуючого середовища сполуками сірки, фтору і азоту та використання фізіолого-біохімічних показників рослин у біомоніторингу.
 8. Біоіндикація умов довкілля.