Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра ботаніки та екології була створена в 1965 році. Першим завідувачем кафедри ботаніки колишнього Донецького педагогічного інституту була кандидат сільськогосподарських наук, доцент Фельдберг Клавдія Антонівна (очолювала з 1965 до 1967 рр.). Коло наукових інтересів – експериментальний мутагенез деревних рослин, а також лікарські рослини Донбасу – знайшло відображення у більше 40 праць, серед яких монографія «Столові сорти винограду в Донбасі», наукові статті.

З 1967 р. педінститут був перейменований у Донецький державний униіверситет.

Понад 20 років кафедру ботаніки (пізніше ботаніки та екології) очолював доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки України Федір Львович Щепотьєв (керував з 1967 по 1988 рр.). Відомий вчений в області дендрології, дендрофізіології, інтродукції, акліматизації та селекції деревних рослин Ф. Л. Щепотьєв був автором 558 наукових праць, серед яких понад 20 монографій. Його навчальний посібник «Дендрологія» витримало 3 перевидання, в тому числі одне — в Румунії. В результаті досліджень в області експериментального мутагенезу та мутаційної селекції деревних порід отримані цінні для господарства форми дуба звичайного, тополі волосистоплодної, біоти східної, клена сріблястого, шипшини звичайної, айви японської низької тощо.За створення елітних садів селекціонер Ф.Л. Щепотьєв був нагороджений двома бронзовими і великою срібною медаллю ВДНГ СРСР, а також численними дипломами і грамотами. Ф.Л. Щепотьєв створив велику школу фахівців, серед яких понад 20 кандидатів наук і 2 доктори наук.

З 1988 р. кафедру ботаніки та екології очолив заслужений діяч освіти України, академік Української екологічної академії, доктор біологічних наук Михайло Лукич Рева. М.Л. Рева створив наукову школу з питань рекультивації і зеленого будівництва, яка налічувала 22 кандидата і доктора наук. Результатом плідної роботи стали 220 наукові роботи, у тому числі 14 монографій, низка науково-популярних робіт. Для студентів-ботаніків М. Л. Рева підготував ряд методичних розробок і довідників з філогенії рослин, методики біологічних наукових досліджень, екології Донбасу.

Протягом наступних п’яти років (з 1995 по 1999 рр.) кафедрою керував Семен Павлович Швиндлерман, доктор біологічних наук, фахівець з питань екології рослин, дійсний член УЭАН, автор понад 80 наукових праць, співавтор монографії «Екологічні аспекти оптимізації агроекосистем південного сходу України». Напрямок його наукових і педагогічних інтересів — фітооптимізація техногенних екосистем, антропоценологія.

З 2000 р. по 2008 р. кафедру ботаніки та екології очолював доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік Української екологічної Академії наук (УЭАН) Олександр Захарович Глухов – відомий вчений в галузі інтродукції рослин, промислової ботаніки, автор концепції оптимального використання рослинних ресурсів з метою збереження біологічного балансу в екосистемах техногенних регіонів, на основі якої розроблені рекомендації з моделювання оптимальної продуктивності агрофітоценозів та підвищення якості продукції рослин ництва. О.З. Глухів вперше запропонував ряд нетрадиційних рослин місцевої флори і інтродукованих видів для використання в агросистемах степової зони України.

Основні результати наукових робіт А.З. Глухова викладені в 4 монографіях, довіднику і більше 140 інших роботах. З 2009 р. обраний член-кореспондентом НАН України. Велику увагу О. З. Глухов приділяв роботі з аспірантами, студентською молоддю.

З 2008 році кафедру ботаніки та екології  очолила кандидат біологічних наук, доцент Наталія Михайлівна Лялюк. Вона є автором більше 250 наукових та методичних робіт, з яких 154 – фахових публікацій, 10 – міжнародних, в тому числі у наукометричних базах Scopus, Web of Sciences, а також навчального посібника «Геологія з основами геоморфології». Під керівництвом Н.М. Лялюк захищено кандидатські дисертації та вона є керівником аспірантів. Коло наукових інтересів: альгологія, біоіндикація, взаємодії у фітоценозах.

Восени 2014 р. через складну суспільно-політичну ситуацію на сході України, продовження збройного конфлікту на території м. Донецьк, з метою збереження життя і здоров’я громадян України Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення про перенесення діяльності ДонНУ імені Василя Стуса у м. Вінницю, разом з яким переїхала і кафедра ботаніки та екології. Склад кафедри зазнав суттєвих змін, але вдалося відновити основні види роботи, створити нові наукові напрямки та забезпечити якісну підготовку фахівців у нових умовах, розвинувши інноваційні підходи та методи навчання. Кафедра постійно розвивається та оновлюється, формуючи,підтримуючи та розширюючи ботанічну традицію Поділля.