Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедру фізіології та біохімії рослин засновано у 1966 р.

Першим завідуючим кафедрою став доктор біологічних наук, професор С.Ф. Негруцький. Ним було створено наукову школу «Патофізіологія рослин та мікологія», наукові роботи якої відомі в Україна та за її межами. Так, наприклад, у 1973 р. видано, а у 1986 р. перевидано монографію «Коренева губка» професор Негруцького С.Ф., яка викликала значний інтерес в Україні, Польщі, Литві, Латвії, Росії, Білорусі, Фінляндії тощо. Значну увагу С.Ф. Негруцький приділяв вивченню стійкості дерев, кущів та трав’янистих рослин до промислових відходів. За цією тематикою захищено низку кандидатських дисертацій: доц. Поповим В.А., доц. Негруцькою Г.М.,доц. Приседським Ю.Г., доц. Єрьомкою О.В. та ін.

Колективом кафедри досліджуються фізіолого-біохімічні особливості їстівних. На цій основі розробляються технології отримання плодових тіл їстівних грибів: гливи звичайної, шампіньйона у промислових умовах, а також технології отримання ферментних препаратів молокозсідальної, целюлозолітичної та тромболітичної дії, біопрепаратів для боротьби з грибом коренева губка — патогенна хвойних лісів. Співробітниками кафедри було отримано 20 патентів України та авторських свідоцтв колишнього СРСР.

На кафедрі протягом майже 20 років функціонає держбюджетна лабораторія (штат 4 ос.), яка виконує відповідні наукові дослідження. Ці наукові розробки носять як фундаментальний, так і прикладний характер. Треба відзначити, що на основі цих досліджень захищено 6 кандидатських та 1 докторська дисертація (за період 1997-2005 р.р.). Співробітниками кафедри до 2009 р. виконувались 2 госпдоговірні теми: «Виробництво посівного міцелію гриба гливи звичайної для промислового культивування» та «Отримання нових високопродуктивних штамів їстівних грибів».

Також на кафедрі працювала держбюджетна лабораторія за науково-дослідною темою 17-1вв/16 «Отримання антиоксидантів та розробка способів утилізації промислових відходів і біоіндикації на основі вивчення прооксидантно-антиоксидантної системи базидіоміцетів».

Через складну суспільно-політичну ситуацію на сході України, восени 2014 р. з метою збереження життя і здоров’я громадян України Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення про перенесення діяльності ДонНУ у м.   Вінниця, разом з яким переїхала і кафедра фізіології та біохімії рослин.