Кафедра ботаніки та екології

Кафедра ботаніки та екології

Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Біологія», «Екологія» для роботи в різних галузях науки, виробництва та освіти, включаючи і вищу школу. Підготовка фахівців здійснюється за наступними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр. Сумісно з економічним факультетом кафедрою розроблено освітню програму «Еколог-економіст». Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують фундаментальну класичну підготовку з ботаніки, екології, генетики, цитології, методики викладання спеціальних дисциплін, біоетики та біобезпеки тощо. У процесі навчання вони проходять навчальну польову, науково-виробничу та педагогічну практики. Поряд з набуттям фундаментальних знань з біології, ботаніки  та екології велика увага приділяється всебічній практичній та фаховій підготовці студентів. Діяльність кафедри спрямована на вивчення сучасного стану флори (квіткових рослин, альгофлори, бріофлори) та рослинності, в тому числі Поділля та техногенно трансформованих територій Донбасу, екології рослин, взаємовідносин рослин в популяціях, біоценозах, в тому числі штучних (агрофітоценозах, культурфітоценозах тощо), резистентності рослин до дії факторів та чинників середовища, питань вегетативного розмноження рідкісних декоративних рослин, інтродукції рослин, в тому числі з цінними господарськими якостями, розробка методів фітоіндикації умов навколишнього середовища, фітодизайну та ландшафтної архітектури.

Завідувач кафедри

Лялюк Наталія Михайлівна

к.б.н., доцент, завідувач кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса

 

Історія кафедри

Кафедра ботаніки та екології була заснована створена в 1965 році. Першим завідувачем кафедри (1965-1967) була кандидат сільськогосподарських наук, доцент Фельдберг Клавдія Антонівна. Понад 20 років кафедру ботаніки (пізніше ботаніки та екології) очолював доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки України Федір Львович Щепотьєв (з 1967 по 1988 рр.). З 1988 р. кафедру ботаніки та екології очолив заслужений діяч освіти України, академік Української екологічної академії, доктор біологічних наук Михайло Лукич Рева. З 2000 р. по 2008 р. кафедру ботаніки та екології очолював доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік Української екологічної Академії наук (УЭАН). З 2008 році кафедру ботаніки та екології  очолила кандидат біологічних наук, доцент Наталія Михайлівна Лялюк – автором більше 280 наукових та методичних робіт, яка і очолює кафедру.

Освітні програми

Спеціальність 091 “Біологія”

Освітня програма “Біологія” (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Мета освітньої програми «Біологія» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

Біологія – це наука майбутнього. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які володіють сучасними методами раціонального використання біологічних ресурсів та знаннями про процеси біологічного виробництва, планування та проведення досліджень в біоінженерній, біомедичній, біотехнологічній та природоохоронній діяльності. Також наші біологи досліджують можливості відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій. Саме тому випускники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса мають значні можливості працевлаштування у різних галузях виробництва та науки.

Спеціальність 101 “Екологія”

Освітня програма «Екологія» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Освітня програма «Екологія» націлена на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації та проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді біологічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса чекає саме на тебе!