Кафедра фізіології та біохімії рослин

Кафедра фізіології та біохімії рослин

Кафедра фізіології та біохімії рослин є одним із найстаріших підрозділів біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса. Вона була створена у 1966 р. професором С.Ф. Негруцьким. За науковими напрямками «Фізіологія рослин», «Мікологія», «Мікробіологія та біотехнологія», «Агрохімія», «Гербологія» здійснюється навчання за СО «Бакалавр» та «Магістр», спрямоване на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі фізіології та біохімії рослин, мікології і агрохімії. До програми підготовки входять загальні і спеціальні біологічні дисципліни, що дозволяють випускнику працювати в науково-дослідних установах системи Академії наук, лабораторіях підприємств харчової промисловості, державних заповідниках, інспекціях охорони природи, системі екобезпеки й карантинних служб, на підприємствах з вирощування їстівних грибів і зеленого будівництва, санепідемстанціях; викладачами середніх і вищих навчальних закладів та ін.

Завідувач кафедри

Приседський Юрій Георгійович

канд. біол. наук, доцент, завідувач кафедри фізіології та біохімії рослин Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедру фізіології та біохімії рослин засновано у 1966 р.

Першим завідуючим кафедрою став доктор біологічних наук, професор С.Ф. Негруцький. Ним було створено наукову школу «Патофізіологія рослин та мікологія», наукові роботи якої відомі в Україна та за її межами. Так, наприклад, у 1973 р. видано, а у 1986 р. перевидано монографію «Коренева губка» професор Негруцького С.Ф., яка викликала значний інтерес в Україні, Польщі, Литві, Латвії, Росії, Білорусі, Фінляндії тощо. Значну увагу С.Ф. Негруцький приділяв вивченню стійкості дерев, кущів та трав’янистих рослин до промислових відходів. За цією тематикою захищено низку кандидатських дисертацій: доц. Поповим В.А., доц. Негруцькою Г.М.,доц. Приседським Ю.Г., доц. Єрьомкою О.В. та ін.

Освітні програми

Спеціальність 091 “Біологія”

Освітня програма “Біологія” (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Мета освітньої програми «Біологія» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

Біологія – це наука майбутнього. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які володіють сучасними методами раціонального використання біологічних ресурсів та знаннями про процеси біологічного виробництва, планування та проведення досліджень в біоінженерній, біомедичній, біотехнологічній та природоохоронній діяльності. Також наші біологи досліджують можливості відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій. Саме тому випускники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса мають значні можливості працевлаштування у різних галузях виробництва та науки.

Спеціальність 101 “Екологія”

Освітня програма «Екологія» (СО «Бакалавр», СО «Магістр»)

Освітня програма «Екологія» націлена на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації та проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді біологічний факультет ДонНУ імені Василя Стуса чекає саме на тебе!