Лялюк Наталія Михайлівна

Лялюк Наталія Михайлівна

к.б.н., доцент, завідувач кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Біологія», отримала кваліфікацію: біолог, викладач біології та хімії. Отримала ступінь кандидата біологічних наук, захистивши дисертацію на тему «Фітонейстон літоралі Азовського моря та перспективи його використання у біомоніторингу» за спеціальністю 03.00.17 гідробіологія та звання  доцента кафедри ботаніки та екології.

Викладає студентам біологічного факультету курси з ботаніки, гідробіології, загальної цитології, теорії еволюції та цитогенетичні основи розвитку організмів.

Наукові публікації

Klymiuk V., Lyalyuk N., S. Barinova. Diversity and Ecology of Algal Communities from the Regional Landscape Park “Slavyansky Resort”, Ukraine. Research and Reviews: Journal of Botanical Science. – 2014. 3(2). P. 9–26.

Климюк В.М., Лялюк Н.М., Баринова С.С. Біоіндикаційний аналіз солоних озер РЛП «Слов’янський курорт» за фітопланктоном. Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія. 2014. Т. 2(33).  С. 70-80.

Климюк В.М., Лялюк Н. М. Кількісні показники фітопланктону Слов’янських солоних озер. Гідробіологічний журнал.  2014. 50 (6). С. 33–39.

V. Klymiuk, N. Lyalyuk, S. Barinova. Ecology of phytoplankton in the Regional Landscape Park “Slavyansky Resort , Ukraine”. Applied Ecology and Environmental Research. 2015. P. 449-464.

Лялюк Н.М., Омельяненко М.Ю. Видове різноманіття водоростей планктону ставків м. Донецьк. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. 2011. №1 (10). С. 62-73.

Лялюк Н.М., Климюк В.М. Фитопланктон Славянских соленых озер (Украина). Альгология, 2011. Том 21, № 3. С. 321-328

Беспалова С. В., Лялюк Н.М., Афанасьєв Д. М., Лялюк Н.М., Романчук С. М., Васильев О.В. Автоматизований моніторинг екологічного стану поверхневих вод з використанням фітопланктону в якості біоіндикатора. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону.  2011.  № 1 (11).  С. 9-24.

Климюк В.Н., Лялюк Н.М. Температурная приуроченность водоростей планктона озер РЛП «Славянский курорт». Известия Самарского научного центра РАН. 2014. 16(1). С. 214-217.

Беспалова С. В., Романчук С. М., Лялюк Н.М., Афанасьєв Д. М, Старшинов И.Н., Сергеева Е.С. Основи технології автоматизованого біомоніторингу водних ресурсів з використанням флуориметрії хлорофілу фітопланктону. Вісник Донецького національного університету. Серія А. Природничі науки. Науковий журнал, 2012  № 2, С. 157-167.

Беспалова С.В., Фатюха А.В., Лялюк Н.М. Басейновий підхід у біогеохімічному моніторингу техногенно трансформованої ділянки річки Кальміус (м. Донецьк). Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. Науково-практичний журнал 1 (12). 2012.  С. 4-9.

Петраєва М.Ю., Лялюк Н.М. Видове різноманіття водоростей фітопланктону річки Кальміус у межах Донецького кряжу. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 20 Біологія. 2013. Вип. 4. С.9-15

Лялюк Н.М. Перспективи впровадження біоетики та біобезпеки при підготовці фахівців біології та екології. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічні наук.  2015. С. 363 – 368.

Лялюк Н. М. К изучению фитонейстона шельфовой зоны Азовского моря. Альгология. 1998.  Т. 8, № 2.  С. 140–145.

Беспалова С. В., Горецький О. С., Глухов О. З., Злотін О. З., Максимович В. О., Говта М. В. , Лялюк Н. М. та ін. Критерії оцінки екологічного стану середовища за порогами чутливості біоіндикаторів. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. 2012. № 1 (11) – Донецьк: ДонНУ, 2012. С.25-44

Беспалова С.В., Горецький О.С., Говта М. В., Лялюк  Н.М. та ін. Розробка способів біоіндикації екологічного стану Донбасу  Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. 2007.  Вип. 7.  С. 17–24.

Беспалова С.В., Горецький О.С., Злотін О.З., .. Лялюк Н.М. та ін. Визначення нормованих параметрів біоіндикаторів для екологічного моніторингу. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. Науково-практичний журнал 1 (12.).  Донецьк: ДонНУ, 2012. С. 9-15

Беспалова С.В., Горецький О.С., Глухов О.З., Максимович В.О., Злотін О.З., Говта М. В., Маркіна Т. Ю., Лялюк Н. М., Маслодудова К. М., Сафонов А. І., Машталер О.В., Федотов О.В., Штірц А.Д. Визначення порогів чутливості біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів середовища. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. 2010. 1 (10): 9-25.

Лялюк Н.М. Практический курс «Геология с основами геоморфологии» для экологических специальностей: Учебное пособие. Донецк, 2009.  210 с.