Співробітництво

Співробітництво

Протягом багатьох років свого існування біологічний факультет підтримує репутацію надійного та активного партнеру для десятків вишів, наукових установ та структур НАНУ та інших академій, відкритим для нових пропозицій, ініціативним та відповідальним.

Серед набутих переваг такої співпраці – ознайомлення з сучасними методиками викладання, поліпшення матеріально-технічної бази як лабораторій так і навчального комплексу факультету, поповненні банку літератури і ліцензійного програмного забезпечення за рахунок зарубіжних джерел, написанні підручників, навчальних і методичних посібників, забезпеченні можливості викладачам, співробітникам і студентам факультету проходити стажування і обмінюватися досвідом роботи.

Університет Вітовта Великого, Каунас, Литва

Університет Vytautas Magnus – один з найбільш ліберальних вищих навчальних закладів в Литві, з багатою та давньою історією. Університет дбайливо ставиться до успадкованих традицій і продовжує їх, відіграючи особливу роль в інтелектуальному і культурному житті не тільки Литви, але і Балтійського регіону. Результатами співпраці з цією установою стала реалізація програми подвійних дипломів СО “Бакалавр” та “Магістр” за спеціальностями 091 “Біологія” та 101 “Екологія”. Співробітники та студени біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса також мають можливість вступити до аспірантури Університету Вітовта Великого або пройти відповідне стажування.

ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка

В рамках співробітництва з установою проводяться:

– спільні дослідницькі проекти, що включає можливість участі в державних і недержавних програмах;

– взаємний інформаційний обмін сучасними технологіями та передовими науковими досягненнями;

– участь у підготовці сумісних наукових проектів, грантів з метою отримання фінансового забезпечення наукових досліджень;

– організація сумісних наукових семінарів, конференцій тощо.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Співпраця з цією установою полягає у реалізаціъ спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-прикладних проблем у сфері біотехнології та екології. Проводиться організація науково-дослідних лабораторій і тимчасових науково-дослідних груп, комісій для реалізації різних науково- дослідних та пошукових проектів. Здійснюється взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, навчальних посібників, підручників, статей, звітів та інших видань,організація та координація виконання спільних навчально-наукових проектів, грантів, конкурсів та інших форм залучення наукових інвестицій. Проводяться спільні наукові, науково-практичні і науково-методичні конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи, інші наукові заходи.

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

В рамкам співробітництва проводиться:

організація та підтримка експедиційної роботи в межах Поділля та суміжних територій, збір зоологічних зразків та колекцій.

– наукова робота в області зоології, а також фізіології, психофізіології та біокомунікації тварини;

– стажування в межах спільних тем, напрямків та інтересів;

– методичне керівництво студентами під час виконання спільних проектів та при проходженні студентами виробничої та переддипломних практик гідно з календарним планом у строки, передбачені навчальними планами з підготовки фахівців, чи у строки, що будуть узгоджені окремо;

– залучення фахівців Інституту у наукові проекти, проекти прикладного спрямування.

Інститут еволюційної екології НАН України

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за напрямками біологічних, біофізичних, мікологічних, біотехнологічних та екологічних досліджень.  Здійснюється обмін навчально-методичними матеріалами, реалізуються спільні наукові проекти. На базі Інституту проводяться наукові стажування викладачів кафедр факультету. 

Інститут ботаніки ім. Н.Г. Холодного

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою ботаніки, екології та мікології, обміні навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою. 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

На базі Інституту проводяться практики та виконується науково-дослідна робота студентів та аспірантів біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса, готуються курсові та магістерські роботи. В рамках співпраці здійснюється підготовка науково-дослідних проектів фундаментального та прикладного спрямування. Також Інститут надає можливості для наукового стажування та підвищення кваліфікації співробітників факультету.